Serveis

Assessorament comptable

es imprescindible portar una impecable gestió de la comptabilitat per a saber en tot moment la situació econòmica i financera de l’empresa, i ser una eina important per a la gestió.

els serveis que posem a disposició dels nostres clients son:

 • assessorament comptable permanent.
 • gestió comptable a les instal·lacions dels nostres clients i/o al nostre despatx.
 • pla general comptable adaptat a cada empresa i sector.
 • planificació comptable.
 • gestió de tresoreria.
 • comptabilitat pressupostària.
 • comptabilitat analítica.
 • elaboració de balanços de situació i comptes de pèrdues i guanys.
 • planificació d’inventaris.
 • amortitzacions, regularitzacions i tancaments en la periodicitat sol·licitada per els nostres clients.
 • confecció de la memòria i dels comptes anuals.
 • assessorament mercantil. legalització de llibres oficials.

 Assessorament Fiscal – Tributari

el nostre departament assessora als nostres clients en totes les qüestions relatives a fiscalitat i tributació. la gran quantitat de normes i regulacions fa indispensable l’acció d’experts que l’ajudin a planificar la seva fiscalitat i a seguir-lo puntualment minimitzant els riscos fiscals.

els principals serveis son:

 • assessorament fiscal i tributari permanent.
 • planificació i seguiment fiscal.
 • assessorament en operacions societàries per adquisició, transmissió, fusió, etc.
 • planificació patrimonial.
 • assessorament a l’empresa familiar.
 • tramitacions davant dels organismes oficials.
 • estudi i assistència a inspeccions fiscals.
 • estudi i preparació del impost de societats.
 • estudi i preparació del impost sobre la renda i el patrimoni.
 • estudi i preparació de declaracions fiscals intracomunitàries.
 • estudi i preparació d’altres impostos.

Assessorament Econòmic-Financer

amb l’anàlisi rigorosa de l’estat econòmic i financer de l’empresa, amb la simulació d’escenaris estratègics i amb l’execució de previsions econòmic-financeres, aconseguim potenciar els factors clau que garanteixin el futur dels nostres clients via l’obtenció de la màxima rendibilitat.

amb l’estudi global de l’empresa client i de la situació del seu mercat busquem la potenciació de la capacitat d’adaptació dels nostres clients a través de les estratègies empresarials més adients.

a criterion desenvolupem, entre d’altres, anàlisis econòmiques i financeres, estudis d’inversions, plans de viabilitat, etc.

Assessorament Jurídic

amb els nostres advocats, professionals experts i amb la nostra mateixa filosofia de treball, analitzem les problemàtiques i realitzem les actuacions necessàries en les diferents branques del dret: dret mercantil, dret laboral i social, dret processal, dret civil, etc.

 Assessorament Laboral

a criterion portaríem la càrrega administrativa en l’àmbit laboral i de la seguretat social que ha de realitzar la seva empresa.

la nostra consultoria realitzaria tota la gestió de nòmines de la seva empresa amb els constants controls de qualitat unitaris i mai estimatius. el nostre objectiu professional es entregar tots els rebuts de nòmina revisats unitàriament i amb tots els controls de qualitat, per passar directament a la gestió de pagaments.

el nostre objectiu primordial és que la seva empresa estigui completament informada de les principals normes en matèria de contractual i en els àmbits mes usuals del dret laboral i de la seguretat social. aquesta part de la nostra oferta està íntimament relacionada amb les dues anteriors, doncs la gestió de ambdues porta implícit el assessorament constant. davant de qualsevol dubte que la seva empresa pugui tenir, nosaltres estem a la seva disposició.

Assessorament Estratègic

Assessorament dirigit al empresari o propietari, consell d’administració, gerent o primer executiu en matèries de estratègia empresarial, cultura d’empresa, internacionalització, etc. fins i tot integrant-nos, si així ho requereix el nostre client, als òrgans d’administració com a consellers independents. a criterion posem a disposició dels nostres clients la nostra experiència en diferents sectors i entorns.

Star-up d’ Empreses

els emprenedors i les empreses no espanyoles que volen endegar un centre de producció, de disseny, de serveis, de comercialització, etc. tenen certes dificultats a l’hora de establir-se amb totes les garanties d’acompliment de les normatives locals, autonòmiques i estatals.

a criterion els hi oferim un servei global de start-up des de la recerca de la millor ubicació, fins al establiment de tots els circuits de la empresa d’acord amb els requeriments de la matriu o de les necessitats del emprenedor.